WELKOM BIJ ENGINEERSMARKT.NL 

Door het bezoeken van engineersmarkt.nl gaat u akkoord met onze voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Engineersmarkt.nl is een uitgave van uitgeverij NHU.

1. Gebruikersvoorwaarden
2. Privacy beleid engineersmarkt.nl
3. Overige regels engineersmarkt.nl  

1 GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Wanneer u op deze site adverteert dient u zich te registreren. De bedrijfsgegevens die u invult moeten op waarheid berusten. U bent gerechtigd namens uw bedrijf advertenties te plaatsen. Engineersmarkt.nl zal nooit uw gegevens doorgeven of verkopen aan welke partij dan ook zonder uw uitdrukkelijke permissie.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

 • U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands en Engels
 • Plaats uw advertentie  in één rubriek en sub-rubriek. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek
 • Het plaatsen van dubbele advertenties is niet toegestaan. Dubbele advertenties kunnen worden verwijderd
 • Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen
 • Het is niet toegestaan advertenties op engineersmarkt.nl te plaatsen anders dan door engineersmarkt.nl aangegeven
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url
 • Het is niet toegestaan om foto's bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product
 • Uw advertentie blijft maximaal 6 maanden op engineersmarkt.nl staan. U ontvangt 7 dagen voordat uw advertentie afloopt een e-mail waarmee u de advertentie kunt verlengen. Uw advertentie wordt automatisch verwijderd als u niet binnen 7 dagen reageert op deze e-mail
 • Voordat uw verlengde advertentie afloopt krijgt u de mogelijkheid om uw advertentie opnieuw te verlengen. 
 • Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief
 • Het plaatsen en verlengen van advertenties is gratis


Het is niet toegestaan om:

 • Advertenties opzettelijk in verkeerde rubrieken te plaatsen
 • Te handelen in strijd met de wet- en regelgeving en of in strijd te handelen met onze voorwaarden en regels
 • Misleidende informatie te verstrekken
 • Te handelen in strijd met de rechten van derden
 • Technologie of virussen te verspreiden die engineersmarkt.nl of derden die gebruik maken van de site schaden
 • Engineersmarkt.nl op dusdanige wijze te belasten dat het goed functioneren van de site belemmert wordt
 • Enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden te kopiëren, bewerken of verspreiden
 • Op één of andere manier verzamelen van informatie over derden via deze site zonder toestemming van deze derden
 • Activiteiten ontplooien die op welke wijze dan ook de toegang tot deze site voorkomen


Wanneer engineersmarkt.nl vaststelt dat één of meer bezoekers van de site problemen veroorzaakt of veroorzaken of niet conform wet- en regelgeving handelen, of handelen in strijd met de gebruiksvoorwaarden en andere regels van engineersmarkt.nl dan zullen wij, indien wij daartoe aanleiding zien, de hieronder genoemde maatregelen treffen:

 • Onze dienst wordt beëindigd en de gehoste inhoud verwijderd
 • Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om deze gebruikers van engineersmarkt.nl te weren
 • Om engineersmarkt.nl en haar gebruikers te beschermen kunnen wij uw persoonsgegevens aanwenden zoals later onder het hoofdstuk privacy omschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken aan politie en justitie die overeenkomstig de wet- en regelgeving verzocht zal/ zullen worden actie te ondernemen


Indien u als gebruiker melding wilt maken van problemen veroorzaakt door een andere gebruiker, of handelingen door een gebruiker die in strijd zijn met de wet- en regelgeving en of deze gebruiksvoorwaarden en regels, dan kunt u het contactformulier gebruiken, waarna wij actie zullen ondernemen.

Het bovenstaande is slechts een beperkte opsomming van mogelijke acties die wij zullen ondernemen wanneer (een) bezoeker(s ) van de site problemen veroorzaken of in strijd met de wet- en regelgeving en of onze gebruiksvoorwaarden en andere regels handelen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van engineersmarkt.nl te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van engineersmarkt.nl door gebruikers.

Informatie
Engineersmarkt.nl bevat informatie van ons en van onze gebruikers. Het is niet toegestaan onze auteursrechten en of handelsmerken te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van informatie op engineersmarkt.nl geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van engineersmarkt.nl. Sommige advertenties kunnen getoond worden door ons via andere media dan slechts deze site. Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u er zich mee akkoord dat uw advertentie via deze andere media getoond kunnen worden. Indien u er bezwaar tegen heeft dat wij uw advertentie via andere media kunnen verspreiden verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen via het contactformulier op de site.

Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Ook stelt u ons niet aansprakelijk voor handelingen die andere gebruikers jegens u plegen. Wij garanderen niet dat informatie op engineersmarkt.nl altijd nauwkeurig is. Ook garanderen wij niet de kwaliteit, veiligheid en rechtmatigheid van de verstrekte informatie of de aangeboden goederen en of diensten op engineersmarkt.nl. Hierom sluiten wij alle impliciete garanties en alle algemene voorwaarden van derden uit. Engineersmarkt.nl is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, reputatie of goodwill noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van engineersmarkt.nl.

Voor zover er toch van aansprakelijkheid sprake zou zijn is onze aansprakelijkheid nooit groter dan de vergoeding die u ons in de voorgaande 6 maanden betaald heeft voor het gebruik van engineersmarkt.nl voor de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

Persoonlijke gegevens
Door gebruik te maken van engineersmarkt.nl gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op (onze) server(s). In ons hoofdstuk privacy beleid vindt u hierover meer informatie. U verklaart zich akkoord met het ontvangen van marketing informatie van ons, tenzij u ons meldt dat u deze informatie liever niet ontvangt.

Wij verzamelen uw gegevens om het u gemakkelijk te maken niet voortdurend uw gegevens in te hoeven voeren op de site. Naast deze doeleinden zullen wij uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden voor zover wij hiermee niet in strijd met de wet handelen. Nooit zullen wij uw gegevens verstrekken aan derden, tenzij dit door daartoe bevoegde instanties om verzocht wordt.

Algemeen
Deze voorwaarden en andere regels vermeld op engineersmarkt.nl vormen de hele overeenkomst tussen engineersmarkt.nl en u en vervangen iedere andere eerdere overeenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet.

Correspondentie van u aan ons over deze voorwaarden en regels dient aangetekend plaats te vinden aan uitgeverij NHU, Postbus 2175, 7420 AD  DEVENTER. Correspondentie van engineersmarkt.nl aan u geschiedt via het door u opgegeven e-mailadres of per aangetekende post. Aangetekende post wordt geacht ontvangen te zijn 5 dagen na verzending ervan. Wij kunnen deze voorwaarden en regels op ieder moment wijzigen, waarna deze, wanneer er sprake is van een overeenkomst, na 30 dagen van kracht worden. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst worden de wijzigingen onmiddellijk van kracht.

2 PRIVACY BELEID ENGINEERSMARKT.NL

Verzamelen
Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • van kopers en bieders die contact opnemen met adverteerders van de site verzamelen wij IP-adressen en e-mail adressen, en, voor zover opgegeven, telefoonnummers
 • van adverteerders verzamelen wij het IP-adres, e-mailadres, en, voor zover opgegeven, NAW-gegevens, advertentiegegevens en indien van toepassing, in geval van een eenmalige machtiging het gebruikte bankrekeningnummer 
 • naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen
   

Doeleinden verwerking gegevens
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor handel op engineersmarkt.nl
 • het bevorderen van veilige handel via engineersmarkt.nl en het opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen
 • het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid
 • het afdwingen van naleving van onze voorwaarden en regels
 • het innen van vergoedingen
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie


Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden afgeven. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen die diensten leveren op het gebied van de opsporing en voorkoming van illegale handelingen en inbreuk op onze voorwaarden.

Engineersmarkt.nl is gerechtigd derden toegang te geven tot uw advertenties teneinde hen in staat te stellen uw advertentie op hun website te promoten. Engineersmarkt.nl is gerechtigd uw advertenties weer te geven op andere door uitgeverij NHU beheerde websites. 

Gebruik van informatie van engineersmarkt.nl
U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op engineersmarkt.nl uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven.

Beveiliging
Met technische en organisatorische maatregelen beveiligen wij uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar zoals u kunt begrijpen kunnen wij niets garanderen.

Algemeen

Engineersmarkt.nl kan haar regels en voorwaarden te allen tijde aanpassen. Deze aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van deze voorwaarden en regels.

3 OVERIGE REGELS ENGINEERSMARKT.NL

Engineersmarkt.nl is slechts een "podium" dat kopers en verkopers van engineering-producten en gerelateerde diensten bij elkaar brengt. Engineersmarkt.nl is NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers en is dan ook nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Om die reden kan engineersmarkt.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Engineersmarkt.nl is slechts toegankelijk voor die (rechts) personen die conform de Nederlandse wet- en regelgeving juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Jeugdige gebruikers dienen toestemming te hebben van hun wettelijk vertegenwoordiger om te handelen met gebruikmaking van engineersmarkt.nl.

Het is u niet toegestaan de inhoud van engineersmarkt.nl te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor zij bedoeld is. De inhoud van engineersmarkt.nl valt onder de databankenwet. Het kopiëren van de inhoud van engineersmarkt.nl en haar databank(en) is niet toegestaan. Het handelen in strijd met de voorwaarden en regels van engineersmarkt.nl heeft consequenties die reeds onder het hoofdstuk gebruikersvoorwaarden beschreven zijn.

Geschil
Geschillen tussen u en een andere gebruiker van engineersmarkt.nl dient u zelf op te lossen. Op geen enkel moment is engineersmarkt.nl hierin partij. U vrijwaart engineersmarkt.nl (rechthebbenden, personeel en tussenpersonen) van vorderingen en/ of aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen niet bindend
Engineersmarkt.nl is geen veilingsite, maar een advertentiesite. U kunt indien gewenst via het contactformulier van de advertentie biedingen doen. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
Op engineersmarkt.nl kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld via hyperlinks en banners) naar websites van derden geplaatst worden. Wanneer u gebruik maakt van deze links valt u onder de voorwaarden van die website(s). Engineersmarkt.nl heeft geen enkele zeggenschap over deze websites.

Gebruik van de (inhoud van) website van engineersmarkt.nl
Engineersmarkt.nl promoot de website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend). Onze promoties kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) engineersmarkt.nl advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik zijn wel toegestaan.

Handelen in strijd met de voorwaarden en regels van engineersmarkt.nl
Engineersmarkt.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van engineersmarkt.nl in strijd handelt met de voorwaarden of de regels van engineersmarkt.nl, onverminderd het recht van engineersmarkt.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Engineersmarkt.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief
 • schorsing van het account
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid


Voorbeelden van overtredingen van de voorwaarden en/of de regels zijn:

 • advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden
 • advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst
 • (gratis) advertenties die dubbel zijn geplaatst
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam)
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze voorwaarden en/of de regels handelen 


Intellectuele eigendomsrechten

 • Foto's op de site plaatsen waar auteursrecht van iemand anders dan u op rust is niet toegestaan
 • Informatie, beelden of tekst, van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende
 • Producentennamen van het product dat u verkoopt mogen gebruikt worden in uw advertentie. Beschermde namen en of logo's mogen niet worden gebruikt
 • Aanbieders van producten/ diensten op engineersmarkt.nl dienen zich ervan te vergewissen dat deze producten/ diensten authentiek zijn. Indien hierover geen zekerheid bestaat, verzoeken wij u het niet aan te bieden
 • Rechthebbenden van intellectuele rechten of andere rechthebbenden op uitingen op engineersmarkt.nl die van mening zijn dat hun rechten geschonden worden kunnen hiervan melding maken bij engineersmarkt.nl via het contactformulier. Wanneer een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de rechthebbende deze melding doet zal engineersmarkt.nl de advertentie van engineersmarkt.nl verwijderen

 
Vergelijkingen en misleidende teksten

 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven
 • Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken
 • Alleen in de objectbeschrijving mag u het aangeboden object vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object 
   

Niet toegestane informatie in advertentie
Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de engineersmarkt.nl regels zijn niet toegestaan.

 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enig doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de groep diversen
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden

 

Bescherming van intellectuele eigendom
Op engineersmarkt.nl wordt door bedrijven een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door ons verwijderd.

Verboden of verdachte objecten en diensten
Engineersmarkt.nl brengt middels haar website kopers en verkopers van engineering-producten en diensten bij elkaar. Koop- en verkooptransacties vinden buiten de site om  en engineersmarkt.nl is bij deze transacties niet betrokken. De handel in engineering-producten en diensten is via engineersmarkt.nl toegestaan voor zover deze handel niet in strijd is met de internationale wetgeving. U dient zelf te controleren of u het object conform deze wetgeving mag aanbieden of kopen.